Právní odkazy

Následné právní odkazy upravují přístup a užívání webové stránky společnosti Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau a jejích spojených podniků (společně „Dieffenbacher“).
Následující podmínky užívání čtěte prosím pečlivě, protože užíváním webové stránky potvrzujete Váš souhlas s platností těchto podmínek užívání v jejich aktuálním znění.

1. Žádné ručení za obsahy

Dieffenbacher tyto obsahy webové stránky sestavuje s velkou pečlivostí. Přes starostlivou kontrolu Dieffenbacher nepřebírá žádnou záruku za aktuálnost, správnost nebo úplnost informací na webové stránce, nebo za bezporuchový přístup v kterémkoli okamžiku. V případě webové stránky se jedná o nezávaznou informativní nabídku společnosti Dieffenbacher, která může být kdykoli bez předchozího oznámení změněna, doplněna nebo vymazána. Toto platí také pro všechny obsahy dávané k dispozici ke stažení.

Jednotlivé strany webové stránky jsou provozovány a spravovány příslušnými uváděnými jako odpovědnými společnostmi skupiny Dieffenbacher v souladu se zákonnými požadavky v sídle konkrétní společnosti. Probíhá-li přístup nebo užívání této webové stránky z jiných míst, pak takový uživatel je sám odpovědný za shodu při užívání s předpisy platnými v daném místě.
Jakékoli ručení Dieffenbachera za škody, které vzniknou přímo nebo nepřímo z užívání této webové stránky, je vyloučeno, pokud se nezakládá na úmyslu nebo hrubé nedbalosti Dieffenbachera.

2. Žádné ručení za linky

Dieffenbacher neručí ani za dostupnost ani za obsahy na internetových stránkách třetích osob, které jsou prostřednictvím linků spojeny s touto webovou stránkou. Toto platí jak pro obsahy, které byly k dispozici již při vložení linku, tak pro dodatečné změny na internetových stránkách třetích osob. Dieffenbacher výslovně prohlašuje, že v okamžiku vložení linků nebyly na těchto stránkách zjištěny žádné ilegální obsahy.
3. Žádné přísliby určitých vlastností nebo záruk

Informace na webové stránce neobsahují v žádném případě jakékoli přísliby záruk za produkty nebo služby Dieffenbachera, ať už výslovně nebo mlčky, včetně záruk týkajících se určitých vlastností, schopností upotřebení nebo vhodnosti pro nějaký určitý účel. Informace mohou být kdykoli a také bez předchozího oznámení změněny, doplněny nebo vymazány.

4. Ochrana dat

V zásadě se při užívání stránky nezachycují žádná osobní data bez Vašeho výslovného dobrovolného uvedení. Pokud jsou osobní údaje poskytnuty dobrovolně, použijeme je pouze ke sjednanému účelu. Tyto údaje se ukládají, zpracovávají a postupují dále pouze v míře potřebné k danému účelu.

5. Cookies

V závislosti na nastavení Vašeho prohlížeče se může stát, že na Vašem počítači budou uloženy automaticky informace ve formě „Cookies“. Přizpůsobte si prosím příslušně tato nastavení, pokud si toto ukládání nepřejete.

6. Autorská práva

Všechna práva vyhrazena. Texty, obrázky, grafiky, zvuky, animace a videa, jakož i jejich uspořádání na webové stránce podléhají ochraně autorských práv a dalších práv na ochranu duševního vlastnictví. Toto platí i pro dokumenty, které jsou přichystány ke stažení. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, rozšiřován, měněn nebo zpřístupňován třetím osobám pro komerční účely. Webová stránka může mimo jiného obsahovat texty, obrázky, grafiky, zvuky, animace a videa, které podléhají právům třetích osob.

7. Omezení užívání

Jakékoli užívání, které porušuje zákonná ustanovení nebo práva třetích osob, je výslovně zakázáno. Při nedodržení si vyhrazujeme právo, přístup na webovou stránku zablokovat.